วิสัยทัศน์-พันธกิจ

พันธกิจของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนครปฐม  ให้การรักษาพยาบาล   และสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย   จิตใจ   จิตวิญญาณ   ด้วยความรักของพระเยซูคริสต์        
วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลที่ชาวนครปฐมไว้วางใจ